برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

آخرین ویرایش شاخص های هیات امنا برای بررسی عملکرد دانشگاه

 
عنوان معاونت   عنوان شاخص اطلاعات پایه سال 98 واحد  شاخص شاخص عملکرد دانشگاه در سال 98  نحوه محاسبه شاخص
ردیف  1 2 3 4 5 8
آموزش 1 میزان دانشجويان دوره تحصيلات تكميلي  به كل دانشجويان     درصد   در ستون 2 این ردیف رقم مربوط به جمع كل دانشجویان کارشناسی ارشد و به بالا( اعم از روزانه، شبانه و بین الملل)در سال تحصیلی 1398 -  1399 درج شود. در ستون  3 رقم مربوط به کل دانشجویان( اعم از روزانه، شبانه و بین الملل)در همان سال تحصیلی درج شود  در ستون5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت درصد درج گردد.
2 میزان دانشجويان خارجي به كل دانشجويان     درصد   در ستون 2 این ردیف رقم مربوط به جمع كل دانشجویان خارجی(اعم از روزانه، شبانه و بین الملل)درسال تحصیلی 1398-  1399 درج شود. در ستون  3 رقم مربوط به کل دانشجویان (اعم از روزانه، شبانه و بین الملل) در همان سال تحصیلی درج شود.  در ستون5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت درصد درج گردد.
3 میزان جمع استاد و دانشيار به كل اعضاء هيات علمي     درصد   در ستون 2 این ردیف رقم مربوط به جمع استاد و دانشیار(اعم از روزانه، شبانه و بین الملل)در سال تحصیلی  1398 -  1399 درج شود. در ستون  3 رقم مربوط به کل اعضای هیأت علمی اعم از استاد ، دانشیار ، استادیار و مربی(رسمی ،پیمانی،قراردادی،طرحی و.... )در همان سال تحصیلی درج شود.  در ستون5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت درصد درج گردد.
4 نسبت تعداد دانشجویان به اعضای هیات علمی     نفر   در ستون 2 این ردیف رقم مربوط به تعداد كل دانشجویان ( اعم از روزانه، شبانه و بین الملل)در سال تحصیلی 1398 -  1399 درج شود. در ستون  3 رقم مربوط به تعدادکل اعضای هیات علمی (رسمی ،پیمانی،قراردادی،طرحی و.... )در همان سال تحصیلی درج شود . در ستون5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت نفر درج گردد.
5 میزان اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي  به كل اعضاي هيات علمي     درصد   در ستون 2 این ردیف رقم مربوط به تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی شامل دوره های روزانه، شبانه و بین الملل در سال1398 درج شود. در ستون  3 رقم مربوط به کل اعضای هیأت علمی اعم از روزانه ، شبانه و بین الملل (رسمی ،پیمانی،قراردادی،طرحی و.... )در سال تحصیلی  1398 -  1399 درج شود .  در ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم ستون 3  به صورت در صد درج گردد.
  6 میزان دانشجویانی که از برنامه های آموزش مجازی استفاده کرده اند به کل دانشجویان     درصد   در ستون 2 این ردیف  مربوط به تعداد دانشجویانی که از برنامه های آموزش مجازی استفاده کرده اند در سال1398 درج شود.. در ستون  3 رقم مربوط به کل دانشجویان در سال تحصیلی  1398 -  1399 درج شود .  در ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم ستون 3  به صورت در صد درج گردد.
دانشجویی 1 سرانه فضاي آموزشي     متر مربع   در ستون 2 این ردیف رقم مربوط به مساحت کل فضاهای آموزشی اعم از کلاسهای درس، سالن اجتماعات، آزمایشگاهها و سالن تشریح و غیره (بجز فضاهای درمانی*)  درسال1398درج شود. در ستون  3 رقم مربوط به کل دانشجویان اعم از روزانه، شبانه و بین الملل سال تحصیلی  1398 -  1399 درج شود.  در ستون5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت متر مربع درج گردد.منظور از فضاي درماني شامل بخش هاي درماني بيمارستاني يا كلينيكي مي باشد كه در آنها صرفاً خدمات درماني ارائه مي گردد ، از جمله بخش ها ، راديولوژي هاي بيمارستاني ، آزمايشگاههاي بيمارستاني و....
2 سرانه فضاي خوابگاه دانشجويي     متر مربع   در ستون 2 این ردیف رقم مربوط به مساحت کل فضاهای خوابگاهی تحت هر عنوان اعم از ملکی، استیجاری، خصوصی و مشارکتی درسال1398 درج شود. در ستون  3 رقم مربوط به کل دانشجویان اعم از روزانه، شبانه و بین الملل سال تحصیلی  1398 -  1399 درج شود.  در ستون5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت متر مربع درج گردد.
3 سرانه فضاي اماكن ورزشي دانشجويان     متر مربع   در ستون 2 این ردیف رقم مربوط به مساحت کل فضاهای ورزشی در سال1398 تحت هر عنوان اعم از ملکی، استجاری، خصوصی و مشارکتی (سرپوشیده وسر باز) درج شود. در ستون  3 رقم مربوط به کل دانشجویان اعم از روزانه، شبانه و بین الملل سال تحصیلی1398 -  1399   درج شود.  در ستون5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت متر مربع درج گردد.
4 درصد دانشجویانی که از خوابگاه استفاده میکنند     درصد   در ستون 2 این ردیف رقم مربوط به تعداد دانشجویانی که از خوابگاه درسال1398 استفاده میکنند( کل فضاهای خوابگاهی تحت هر عنوان اعم از ملکی، استیجاری، خصوصی و مشارکتی). در ستون  3 رقم مربوط به کل دانشجویان متقاضی خوابگاه اعم از روزانه، شبانه و بین الملل سال تحصیلی  1398 -  1399 درج شود.  در ستون5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت درصد درج گردد
5 درصد پوشش خوابگاههاي مشاركتي و خودگردان     درصد   در ستون 2 تعداد دانشجويان استفاده كننده از خوابگاههاي مشاركتي و خودگردان  در سال 1398 درج گردد .درستون 3تعداد كل دانشجويان  استفاده کننده ازخوابگاه درسال1398 درج گردد. در ستون 5 حاصل تقسيم  ستون 2  به ستون 3 به صورت درصد درج گردد.
6 در صد پوشش مشاوره اي وسلامت روان دانشجويان به كل دانشجويان     درصد   در ستون 2 تعداد دانشجويان ورودی سال 1398كه تحت پوشش مشاوره اي و سلامت  روان در طول سال 1398 قرار گرفته اند اعم از روزانه ، شبانه و بين الملل درج گردد .در ستون 3 تعداد كل دانشجويان ورودی در سال 1398 اعم از روزانه ، شبانه ، بين الملل ، درج گردد . در ستون 5 حاصل تقسيم رقم مندرج در ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت درصد درج گردد. 
7 افزایش (کاهش) تعداد تيراژ نشريات دانشجويي     تعداد    تعداد نشريه منتشر شده  در سال 1397 در ستون 2 درج گردد. تعداد نشريه منتشر شده  در سال 1398 در ستون 3 درج گردد. در ستون 5 حاصل تفاضل ستون 2 از ستون 3 مي باشد.. (منظور از تیراژ نشریات مجموع تیراز های نشریات دانشجویی می باشد)
پژوهش 1 تعداد شركت هاي دانش بنيان تأسیس یافته در سال مربوطه     تعداد   در ستون 2 تعداد شرکتهای دانش بنیان در آخر سال 1397  درج گردد. در ستون 3 تعداد شرکتهای دانش بنیان در آخر سال1398 درج گردد. در ستون پنجم حاصل تفاضل رقم مندرج در ستون 2 از رقم مندرج درستون 3 به صورت تعداد درج گردد. رقم مندرج در ستون 5 بیانگر شرکتهای دانش بنیان تأسیس یافته در سال1398 مزبور می باشد
2 نسبت تعداد مقالات ايندكس شده در مجلات داخلي به كل تعداد پژوهشگر تطبيق يافته     تعداد   در ستون 2 رقم مربوط به تعداد مقالات ايندكس شده در مجلات داخلي در سال1398 درج گردد. در ستون 3 تعداد پژوهشگر تطبيق يافته درهمان سال  درج گردد. در ستون پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم مندرج درستون 3 به صورت تعداد درج گردد. (توضیح: پژوهشگر تطبیق یافته برابر است با یک دوم دانشجویان پی اچ دی و دستیاران فوق تخصصی + یک سوم تعداد دستیاران تخصصی + یک سوم دانشجویان کارشناسی ارشد+ یک دوازدهم دانشجویان دکترای عمومی+ یک سوم اعضای هیأت علمی آموزشی + کل اعضای هیأت علمی پژوهشی + تعداد کل محققین غیر هیأت علمی مراکز تحقیقاتی)
3 نسبت تعداد مقالات ايندكس شده درمجلات بين المللي (خارجی) به کل تعداد پژوهشگر تطبيق يافته     تعداد   در ستون 2 رقم مربوط به تعداد مقالات ايندكس شده در مجلات خارجی در سال 1398 درج گردد. در ستون 3 تعداد پژوهشگر تطبيق يافته در همان سال درج گردد. در ستون پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم مندرج درستون 3 به صورت تعداد درج گردد.
4 نسبت تعداد پروژه های تحقيقاتي كاربردي پايان يافته كه در سطح ملي يا استاني مورد استفاده گرفته به کل پروژهای تحقیقاتی پایان یافته      درصد   در ستون 2 تعداد پروژه تحقيقاتي كاربردي پايان يافته در سال 1398 كه در سطح ملي يا استاني مورد استفاده قرار گرفته است، درج گردد. در ستون 3 تعداد کل پروژه تحقيقاتي پایان یافته در سال 1398  درج گردد. در ستون پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم مندرج درستون 3 به صورت درصد درج گردد.
5 تعداد پروژه هاي تحقيقاتي منجر به پتنت  وثبت مالكيت معنوي     تعداد   در ستون 2 این ردیف رقم مربوط به تعداد پروژه هاي تحقيقاتي که در اول سال1398 دارای پتنت  وثبت مالكيت معنوي بوده اند درج شود. در ستون 3 رقم مربوط به تعداد پروژه هاي تحقيقاتي که در طی همان سال موفق به دریافت پتنت  وثبت مالكيت معنوي شده اند، درج شود.  در ستون5 حاصل جمع رقم مندرج در ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت تعداد درج گردد.
طب سنتی 1 نسبت تعداد دانشجويان طب سنتي (مجموع تخصصي طب سنتي،تخصص داروسازي) به کل دانشجویان     درصد   در ستون 2 این ردیف رقم مربوط به جمع دانشجویان طب سنتی (مجموع تخصصي طب سنتي، تخصصی داروسازي،تاریخ طب سنتی)   سال تحصیلی 1398 -  1399 درج شود. در ستون  3 رقم مربوط به کل دانشجویان اعم از روزانه، شبانه و بین الملل همان سال تحصیلی درج شود  در ستون5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت درصد درج گردد.
2 تعداد مقالات تخصصي در حوزه طب و داروسازي سنتي به كل مقالات     درصد   در ستون 2 این ردیف رقم مربوط به تعداد مقالات تخصصي در حوزه طب و داروسازي سنتي در سال 1398 درج شود. در ستون  3 رقم مربوط به تعداد کل مقالات در همان سال درج شود . در ستون5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت درصد درج گردد
بهداشت 1 مرگ نوزادان     تعداد در هزار   در ستون 2 این ردیف رقم مربوط به تعداد نوزادانی که طی سال  1398در مدت صفر تا 28 روز پس از تولد فوت نموده اند ، درج شود. در ستون  3 رقم مربوط به کل کودکانی که  در طول همان سال  زنده متولد شده اند درج شود.  در ستون5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم ستون 3  ضربدر هزاربه صورت در هزار درج گردد .
2 مرگ كودكان زير یک سال     تعداد در هزار   در ستون 2 این ردیف رقم مربوط به تعداد شیرخوارانی که طی سال  1398تا رسیدن به پایان سن یک سالگی فوت نموده اند، درج شود. در ستون  3 رقم مربوط به کل کودکانی که  در طول همان سال  زنده متولد شده اند درج شود.درستون5 حاصل تقسیم رقم مندرج درستون 2 به رقم ستون 3  ضربدرهزاربه صورت تعداد درهزار درج گردد .
3 مرگ كودكان زير پنج سال     تعداد در هزار   در ستون 2 این ردیف رقم مربوط به تعداد کودکانی که طی سال  1398تا رسیدن به پایان سن پنج سالگی (4 سال و یازده ماه و بیست و نه روز)  فوت نموده اند، درج شود. در ستون  3 رقم مربوط به کل کودکانی که  در طول سال مزبور زنده متولد شده اند، درج شود.  در ستون5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم ستون 3  ضربدر هزاربه صورت تعداد درهزار درج گردد.
4 مرگ به علت سوانح و حوادث     درصد   در ستون 2 تعداد کل فوت شدگان ناشی از هر نوع سانحه و حادثه اعم از جاده ای و غیر آن در سال 1398درج شود. در ستون 3 آمار کلیه فوت شدگان در سال 1398  درج شود. در ستون پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم مندرج درستون 3 به صورت در صد درج گردد.
5 مرگ به علت بيماري قلبي و عروقي     درصد   در ستون 2 تعداد کل فوت شدگان ناشی از بیماریهای قلبی عروقی در سال 1398درج شود. در ستون 3 آمار کلیه فوت شدگان در سال 1398 درج شود. در ستون پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم مندرج درستون 3 به صورت در صد درج گردد.
6 مرگ به علت سرطان     درصد   در ستون 2 تعداد کل فوت شدگان ناشی از بیماریهای سرطانی در سال 1398درج شود. در ستون 3 آمار کلیه فوت شدگان در سال 1398  درج شود. در ستون پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم مندرج درستون 3 به صورت در صد درج گردد.
7 پوشش مراقبت دوران بارداری (حداقل یک بار  مراقبت در طول بارداری )      درصد   در ستون 2تعداد زنان زایما ن کرده ای که حداقل یک بار در دوران بارداری در یک مقطع زمانی در سال 1398 مشخص مراقبت شده  انددرج گردد.در ستون 3تعداد کل زنان زايمان كرده در همان مقطع زمانی در سال 1398 درج گردد.در ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 بر ستون 3 درج میگردد.
8 پوشش مراقبت پیش از بارداری (در حال حاضر اعداد این شاخص از سامانه سیب قابل احصا نمیباشد)     درصد   در ستون 2تعداد زنان زایمان کرده ای که پیش از بارداری در یک مقطع زمانی مشخص در سال 1398مراقبت شده انددرج گردد.در ستون 3تعداد کل زنان زايمان كرده در همان مقطع زمانی در سال 1398درج گردد.در ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 بر ستون 3  درج میگردد.
9 ميزان شيوع ديابت در جمعيت  بالاي 30 سال روستايي     درصد   در ستون 2 تعداد بيماران ديابتيك بالاي سن 30 سال جمعیت روستایی در سال  1398درج گردد .در ستون 3 كل جمعيت روستايي بالاي 30 سال در همان سال درج گردد .در ستون 5 حاصل تقسيم رقم مندرج در ستون 2  به رقم ستون 3 به صورت درصد درج گردد .
10  پوشش حداقل دو بار مراقبت پس از زايمان     درصد   در ستون 2تعداد زنان زايمان کرده که حداقل 2 بار مراقبت پس از زایمان (مراقبت دوم وسوم)در یک مقطع زمانی در سال 1398داشته اند درج گردد.در ستون 3 تعداد کل زنان زايمان كرده در همان مقطع زمانی درسال 1398درج گردد.در ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 بر ستون 3 درج میگردد.
11 پوشش خدمات هنگام ازدواج(سالیانه)     درصد   در ستون 2تعداد زوجین آموزش دیده در کلاس های هنگام ازدواج دانشگاه/دانشکده ( تک شهرستانی یا چند شهرستانی) در سال 1398درج گردد. درستون 3 تعدادزوجین بر اساس اطلاعات مزدوجین ثبت احوال در همان سال درج گردد.در ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 بر ستون 3 بصورت درصد درج میگردد.
12 درصد خانواده های کمتر از سه فرزند که دارای فرزند دو ساله بوده که مشاوره فرزندآوری شده اند(در حال حاضر اعداد این شاخص از سامانه سیب قابل احصا نمی باشد )     درصد   در ستون 2تعداد مادران کمتر از سه فرزند که سن آخرین فرزند وی 36-24 ماهه بوده (در آن سال) و درطی مدت يك سال حداقل يك بار در خصوص فرزندآوري مشاوره گرديده اند درج گردد.در ستون 3 تعداد مادران داراي كودك 36-24 ماهه (در آن سال) كه براي مراقبت مراجعه نموده و كمتر از سه فرزند داشته و منعي از نظر بارداري ندارند درج گردد.در ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 بر ستون 3 بصورت درصد درج میگردد.
13 در صد پوشش تمام خدمات ارزیابی دوره ای سلامت میانسالان به تفکیک زن ومرد (در حال حاضر اعداد این شاخص از سامانه سیب قابل احصا نمی باشد )     درصد   در ستون 2تعداد زنان ومردان میانسال (59-30 سال ) که خدمات ارزیابی دوره ای سلامت میانسالان (5خدمت مراقب سلامت) برای آنها انجام شده است .در ستون 3 تعداد زنان ومردان میانسال (59-30 سال ) ثبت نام شده در سامانه .در ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 بر ستون 3 بصورت درصد درج میگردد.
13 در صد پوشش تمام خدمات ارزیابی دوره ای سلامت میانسالان زن      درصد    
13 در صد پوشش تمام خدمات ارزیابی دوره ای سلامت میانسالان مرد      درصد    
14 نسبت تامین پزشک خانواده     درصد   در ستون 2تعداد پزشکان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح پزشک خا نواده  .در ستون 3 تعداد کل پزشکان مورد انتظار بر اساس دستور العمل ابلاغی  .در ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 بر ستون 3  بصورت درصد درج میگردد.
15 میزان پوشش برنامه کشوری غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان     درصد   در ستون 2تعداد نوزادان غربالگری شده  .در ستون 3 تعداد نوزادان زنده متولد شده بر اساس آمار ثبت احوال .در ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 بر ستون 3  بصورت درصد درج میگردد.
درمان 1 متوسط اقامت بیمار      روز    در ستون 2 این ردیف کل روز های بستری بیماران بستری شده در سال 1398 درج شود. در ستون 3 این ردیف آمار نفرات بستری شده که بیش از 6 ساعت در بیمارستانهای وابسته به آن دانشگاه در سال 1398 بستری شده اند، درج گردد. در ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم مندرج در ستون 3 همین ردیف به صورت روز درج شود. توضیح : (بستری بیش از 6 ساعت،  یک روز حساب می شود)
2 ضریب اشغال تخت     درصد   در ستون 2 این ردیف کل روز های بستری بیماران بستری شده در سال 1398 درج شود. در ستون 3 این ردیف آمار تختهای  فعال  بیمارستانهای وابسته به آن دانشگاه در سال 1398درج گردد.  ستون 5 حاصل کسری است که صورت آن روز بستری (عدد مندرج در ستون 2)  و مخرج آن حاصلضرب تعداد تختهای فعال (عدد مندرج در ستون 3) در رقم 365 روز می باشد. 
3 سرانه نیروی انسانی به تخت فعال      نفر   در ستون 2 این ردیف کل نیروهای انسانی که در هر پست و با هر نوع رابطه استخدامی در آخر سال 1398 در بیمارستانهای دانشگاهی مشغول به کار بودند، درج شود. در ستون 3 این ردیف آمار تختهای  فعال  بیمارستانهای وابسته به آن دانشگاه در آخر سال  1398 درج گردد.  ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2  به رقم مندرج در ستون 3 می باشد. 
4 سرانه نیروهای پیرا پزشکی به تخت فعال      نفر   در ستون 2 این ردیف کل نیروهای پیرا پزشکی( از جمله رادیولوژی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی و ...... )  بجز پزشکان وکادر پرستاری (پرستار، اتاق عمل، هوشبری، بهیار و کمک بهیار) که در هر پست و با هر نوع رابطه استخدامی در آخر سال 1398 در بیمارستانهای دانشگاهی مشغول به کار بودند، درج شود. در ستون 3 این ردیف آمار تختهای  فعال  بیمارستانهای وابسته به آن دانشگاه در آخر سال 1398  درج گردد.  ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2  به رقم مندرج در ستون 3 می باشد. 
5 نسبت بیماران دریافت کننده از خدمت 247     درصد   در ستون 2 تعداد بیماران دریافت کننده خدمات آنژیو پلاستی اولیه (ppci)در سال 1398درج گردد و در ستون 3 تعدادکل بیماران حاد سکته  قلبی  مراجعه کننده در همانسال درج گردد در ستون 5حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2  به رقم مندرج در ستون 3 می باشد . 
6 نسبت بیماران دریافت کننده از خدمت 724     درصد   در ستون 2تعداد بیماران دریافت کننده از مواد ترومبولیتیک  در سال 1398درج گرددو در ستون 3 تعدادکل بیماران استروک ایسکمیک در همانسال درج گردد در ستون 5حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2  به رقم مندرج در ستون 3 می باشد . 
7 زايمان به روش سزارين به كل زايمان ها     درصد   در ستون 2 تعداد زایمانهایی که به روش سزارین در سال1398 انجام شده است درج شود. در ستون 3 آمار کلیه زایمانها ،در سال 1398 درج شود. در ستون پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم مندرج درستون 3 به صورت در صد درج گردد.
8 درصد بيماران تعيين تكليف  شده ظرف 6 ساعت در اورژانس هاي بيمارستاني     درصد   درستون 2 تعداد بيماران تعيين تكليف شده ظرف 6 ساعت در سال 1398 درج گردد .در ستون 3 تعداد كل بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستاني در سال  1398درج گردد. در ستون 5 حاصل تقسيم ستون2 به ستون 3 به صورت درصد درج مي گردد .
9 نسبت تعداد بیمار دیالیزی به تعداد تخت دیالیز دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی     نفر   در ستون 2تعداد کل بیماران دیالیز در سال 1398 درج گردد در ستون 3 تعداد کل تخت های فعال دیالیزدر همانسال درج گردد در ستون 5 حاصل تقسيم ستون2 به ستون 3 به صورت نفر درج مي گردد .
10 درصد بیماران خارج شده از اورژانس ظرف مدت 12 ساعت     درصد   در ستون 2تعداد بیماران بستری خارج شده از اورژانس طی 12 ساعت در یک بازه زمانی در سال 1398درج گردد و در ستون 3  تعداد کل بیماران بستری در اورژانس در همانسال  درج گردد در ستون 5 حاصل تقسيم ستون2 به ستون 3 به صورت درصد درج مي گردد .
11 نسبت جمعیت به تعداد تخت هاي روان پزشكي      نفر   در ستون 2 اين رديف تعداد كل جمعيت تحت پوشش دانشگاه در سال  1398درج شود . در ستون 3   تعداد تخت هاي روانپزشكي  درسال 1398درج شود . در ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم ستون 3به صورت نفر درج گردد. 
سازمان اورژانس 1 آمار پایگاههای اورژانس شهری  تأسیس شده در سال مربوطه     واحد   در ستون 2 این ردیف آمار تعداد پایگاههای اورژانس شهری در پایان سال 1397 درج می گردد و در ستون 3 این ردیف آمار تعداد پایگاههای اورژانس شهری در پایان سال 1398 درج می گردد و در ستون 5 حاصل تفاضل رقم مندرج در ستون2  از رقم مندرج در ستون 3 درج گردد 
2 آمار پایگاههای اورژانس جاده ای  تأسیس شده در سال مربوطه     واحد   در ستون 2 این ردیف آمار تعداد پایگاههای اورژانس جاده ای در پایان سال 1397 درج می گردد و در ستون 3 این ردیف آمار تعداد پایگاههای اورژانس جاده ای در پایان سال 1398 درج می گردد و در ستون 5 حاصل تفاضل رقم مندرج در ستون2  از رقم مندرج در ستون 3 درج گردد 
پرستاری 1 نسبت کل كادر پرستاري به تخت موجود     نفر   در ستون 2 تعداد كل كادر پرستاري شامل پرستار(كاردان، كارشناس و بالاترپرستاري)، تکنیسین /كاردان/كارشناس وبالاتراتاق عمل و هوشبري،بهيار، كمك پرستار/کمک بهيار شاغل در بيمارستانهاي دانشگاهي با هر نوع رابطه استخدامي تمام وقت، در آخر سال 1398 درج شود. در ستون 3 تعداد كل تخت هاي موجود( تخت هاي فعال ، ستاره دارو سایر) بيمارستانهاي وابسته به آن دانشگاه در آخر سال 1398 درج شود. در ستون 5 حاصل تقسيم رقم مندرج در ستون 2 به رقم مندرج در ستون 3 به صورت نفر درج گردد.
2 نسبت پرستار به تخت موجود     نفر   در ستون 2 تعداد كل پرستاران( کاردان ،كارشناس و بالاترپرستاري) شاغل در بيمارستانهاي دانشگاهي با هر نوع رابطه استخدامي تمام وقت، در آخر سال 1398 درج شود. در ستون 3 تعداد تخت هاي موجود (تخت هاي فعال ، ستاره داروسایر) بيمارستانهاي وابسته به آن دانشگاه در آخر سال 1398 درج شود. در ستون 5 حاصل تقسيم رقم مندرج در ستون 2 به رقم مندرج در ستون 3 به صورت نفر درج گردد.
3 نسبت پرستار به تخت در بخش هاي ICU      نفر   در ستون 2 تعداد كل پرستاران(کاردان، كارشناس و بالاترپرستاري)  شاغل در انواع بخش های آی سی یو  (   ICU،NICU ،BICU ،PICU جنرال، داخلي و...) بيمارستانهاي دانشگاهي با هر نوع رابطه استخدامي تمام وقت، در آخر سال 1398 درج شود. در ستون 3 تعداد كل تخت هاي موجود در انواع بخش هاي ICU بيمارستانهاي وابسته به آن دانشگاه در آخر سال 1398 درج شود. در ستون 5 حاصل تقسيم رقم مندرج در ستون 2 به رقم مندرج در ستون 3 به صورت نفر درج گردد.
4 متوسط تعدادبيمار  به  پرستار در هر روز در بخش اورژانس     نفر    در ستون 2 تعداد كل مراجعين به واحد/بخش هاي اورژانس بيمارستانهاي وابسته به آن دانشگاه اعم از سرپايي، تحت نظر و ... در طی سال 1398 درج شود. در ستون 3 تعداد كل پرستاران  (كاردان، كارشناس و بالاترپرستاري) شاغل درواحد/بخش هاي اورژانس بيمارستانهاي دانشگاهي با هر پست و يا هر نوع رابطه استخدامي تمام وقت در سال 1398 درج شود. در ستون 5 حاصل تقسيم رقم مندرج در ستون 2  به رقم مندرج در ستون 3 تقسیم بر 365 روز سال  به صورت نفر روز درج گردد.
5 نسبت نيروي غيرحرفه اي پرستاري به پرستار حرفه ای     درصد   در ستون 2 تعداد كل نيروهاي غير حرفه اي پرستاري( بهيار/كمك بهيار/كمك پرستار) شاغل در بيمارستانهاي دانشگاهي با هر نوع رابطه استخدامي تمام وقت، در آخر سال 1398 درج شود. در ستون 3 تعداد كل پرستاران حرفه اي (كارشناس و بالاترپرستاري) شاغل در بيمارستانهاي دانشگاهي با هر نوع رابطه استخدامي تمام وقت، در آخر سال 1398 درج شود. در ستون 5  رقم مندرج در ستون 2  تقسيم بر رقم مندرج در ستون 3 به صورت درصد درج گردد.
6 نسبت پرستار به ازای هر ده هزار نفر جمعيت تحت پوشش      نفر   در ستون 2 تعداد پرستاران (كاردان، كارشناس و بالاترپرستاري)  شاغل در تمامی مراکز بهداشتی درمانی دولتی و غیر دولتی( خصوصی، خیریه، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و...) تحت پوشش دانشگاه در سال 1398 درج شود. در ستون 3 تعداد كل جمعيت تحت پوشش دانشگاه در سال 1398 درج گردد. در ستون 5 حاصل ضرب رقم مندرج در ستون 2 در ده هزار تقسیم بر رقم مندرج در ستون 3 به صورت نفر درج  گردد. 
7 نسبت پرستاران آموزش ديده دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي شاغل در بخش هاي ويژه به كل پرستاران شاغل در بخش هاي ويژه      درصد   در ستون 2 تعداد پرستاران (كاردان، كارشناس و بالاترپرستاري) شاغل در بخشهاي ويژه (دياليز، CCU و انواع بخش  ICU) بيمارستانهاي دانشگاهي  كه داراي مدرك دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي مرتبط مي باشند با هر نوع رابطه استخدامي تمام وقت، در آخر سال 1398 درج شود. در ستون 3 تعداد كل پرستاران (كاردان، كارشناس و بالاترپرستاري) شاغل در بخشهاي ويژه بيمارستانهاي دانشگاهي با هر نوع رابطه استخدامي تمام وقت، در آخر سال 1398 درج شود. در ستون 5  رقم مندرج در ستون 2   تقسيم بر رقم مندرج در ستون 3 به صورت درصد درج گردد.
8 نسبت  پرستاران شركت كننده در دوره هاي آموزش مداوم به كل پرستاران      درصد   در ستون 2 تعداد پرستاران (كاردان، كارشناس و بالاترپرستاري)  شاغل در بيمارستانهاي دانشگاهي  با هر نوع رابطه استخدامي تمام وقت، در آخر سال1398كه 25 امتياز آموزش مداوم را در همانسال به طور كامل كسب كرده اند درج شود. در ستون 3 تعداد كل پرستاران (كاردان، كارشناس و بالاترپرستاري) شاغل در بيمارستانهاي دانشگاهي با هر نوع رابطه استخدامي تمام وقت، در آخر سال 1398 درج شود. در ستون 5  رقم مندرج در ستون 2  تقسيم بر رقم مندرج در ستون 3 به صورت درصد درج گردد.
غذا و دارو 1 میانگین اقلام دارویی در نسخ     تعداد   در ستون 2 این ردیف رقم تعداد کل اقلام دارویی شمارش شده در سال 1398 درج میشود و در ستون 3 تعداد کل نسخ بررسی شده در همان سال درج میشود. میانگین تعداد اقلام دارویی در هر نسخه حاصل تقسیم ستون 2 به ستون 3 به صورت تعداد میباشد. هدف کشوری دستیابی به میانگین تعداد کمتر از 2.51 قلم دارو در هر نسخه در سطح یک ،2.67 قلم دارو در هر نسخه در سطح دو ، 2.76 قلم دارو در هر نسخه در سطح سه و 2.98 قلم دارو در هرنسخه در سطح 4 میباشد.
2 نسبت تعداد نمونه برداری و آزمایش مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه (PMS) به کل نمونه های تعیین شده در برنامه     درصد   این شاخص نشان دهنده نسبت تعداد نمونه های PMS  به کل نمونه های تعیین شده در برنامه می باشد. دانشگاه موظف است تعداد کل نمونه های تعیین شده را بر اساس ابلاغیه اداره نظارت بر غذا جمع اوری و آزمایش نماید و گزارش آن را براساس دستورالعمل ابلاغی به سازمان غذا و دارو ارسال نماید. هدف دانشگاه دستیابی به شاخص 99.5 % در سطح یک ،99% در سطح دو ،97% در سطح سه و90%در سطح چهار  میباشد.   در ستون2 تعداد PMS انجام شده در سال1398 و  در ستون 3 تعداد کل انواع نمونه های تعیین شده در برنامه  در همان سال درج  گردد. در ستون 5 حاصل تقسیم رقم ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت درصد درج می گردد.
3  تعداد عوارض ناخواسته دارویی واشتباهات دارو پزشکی گزارش شده به گروه   (َِADR) سازمان غذا ودارو      تعداد   تعداد گزارش ADR به نسبت پزشکان هر دانشگاه نشاندهنده فعالیت دانشگاه در حوزه نظارت و کنترل کیفیت دارو میباشد. هرچه عدد گزارش در یک دانشگاه بالاتر باشد ضمن اینکه سازمان را در اقدامات نظارتی خود کمک بیشتری میکند، نشاندهنده فعالیت بیشتر دانشگاه برای معرفی و اجرای این برنامه میباشد. برای محاسبه شاخص در ستون2 تعداد گزارشهای ثبت شده ADR  در سال1398و  در ستون 3 تعداد کل پزشکان حوزه دانشگاه  در همان سال درج  گردد. در ستون 5 حاصل تقسیم رقم ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت تعداد درج می گردد..هدف دانشگاه/دانشکده دستیابی به شاخص 500 عدد در سطح یک ،260 عدد در سطح دو ،160 عدد در سطح سه ، 60 عدد در سطحچهار میباشد .
4 نسبت تعداد واحدهایی که برنامه های پیش نیاز بهداشتی (PRP) ارزیابی شده اند به کل واحدهای تولیدی تحت نظر دانشگاه     درصد   این شاخص نسبت تعداد واحدهایی که امتیاز PRP آنها در سال تعیین شده است را مشخص میکند. هدف دسترسی به شاخص 100% است یعنی دانشگاه موظف است کلیه واحدهای تولیدی غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش خود را حداقل سالی یکبار از نظر امتیاز PRP امشخص نماید.  در ستون2 تعداد واحدهای ارزیابی شده در سال 1398و در ستون 3 تعداد کل واحدهای تولیدی تحت پوشش در همان سال درج  گردد. در ستون 5 حاصل تقسیم رقم ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت درصد درج می گردد.
5 نسبت تعداد واحدهای تولید کننده مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با درجه ضعیف PRP به تعداد کل واحدهای تولیدی تحت نظر دانشگاه     درصد   این شاخص نشان دهنده نسبت تعداد واحدهای با امتیاز PRP کمتر از 140  به کل واحدهای تولیدی تحت نظارت دانشگاه می باشد.شاخص هدف برای دانشگاههای سطح 1 حداکثر 10% و برای دانشگاههای سطح 2 و 3 حداکثر 20% میباشد. . در ستون2 تعداد واحدهای با امتیاز PRP کمتر از 140 در سال 1398 و  در ستون 3 تعداد کل واحدهای تولیدی تحت پوشش در همان سال درج  گردد. در ستون 5 حاصل تقسیم رقم ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت درصد درج می گردد.
6 درصد نمونه های مردود شده در آزمایشگاه به کل نمونه های آزمایشگاه     درصد   این شاخص نشان دهنده نسبت تعداد کل نمونه هایی که در آزمایشگاه مردود اعلام شده اند به کل نمونه هایی که در آزمایشگاه تست شده اند را نشان می دهد (این شاخص فعلا هدف کشوری ندارد چون هنوز وضعیت استانی و کشوری تعیین نشده است).  در ستون2 تعداد نمونه هایی که در آزمایشگاه  در سال 1398مردود اعلام شده اند و  در ستون 3 تعداد کل نمونه هایی که در همان سال در آزمایشگاه ارزیابی شده اند درج  گردد. در ستون 5 حاصل تقسیم رقم ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت درصد درج می گردد.
7 متوسط امتیاز ارزشیابی داروخانه های تحت نظارت دانشگاه     امتیاز   در ستون 2 مجموع امتیاز ارزشیابی داروخانه های تحت نظارت دانشگاه در سال 1398درج میشود و در ستون 3 تعداد کل داروخانه های تحت نظارت در همان سال درج میشود (مطابق بخشنامه 655/152152013/د سازمان غذا و دارو).  در ستون 5 حاصل تقسیم رقم ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت امتیاز درج گردد. هدف کشوری دستیابی به امتیاز حداقل 870 میباشد.
8 متوسط امتیاز ارزشیابی شرکتهای پخش دارویی تحت نظارت دانشگاه     امتیاز   در ستون 2 مجموع امتیاز ارزشیابی مراکز توزیع داروی تحت نظارت دانشگاه در سال 1398درج میشود و در ستون 3 تعداد کل مراکز توزیع تحت نظارت در همان سال درج میشود (مطابق بخشنامه 655/43033/د سازمان غذا و دارو).  در ستون 5 حاصل تقسیم رقم ستون 2به رقم ستون 3 به صورت امتیاز درج گردد. هدف کشوری دستیابی به امتیاز حداقل 725 میباشد.
9 نسبت واحدهای بیمارستانی دارای حساب دارویی تفکیک شده به کل واحدها     درصد   در ستون 2 تعداد واحدهایی که حساب دارو و ملزومات دارویی آنها تا پایان سال 1398تفکیک شده است درج و در ستون 3 تعداد کل واحدهای بیمارستانی دانشگاه در همان سال درج شود. در ستون 5 حاصل تقسیم ستون 2  به رقم ستون 3 به صورت درصد درج گردد.. هدف، دستیابی به شاخص 100% است
10 نسبت بدهی دارو  و  ملزومات پزشکی کلیه  واحدهای  تحت پوشش  دانشگاه  در پایان سال  به  مجموع کل خریدهای دارو  و  ملزومات پزشکی  در  همان  سال ( میلیون ريال)     درصد   در ستون 2 مبلغ کل بدهی دارویی و ملزومات پزشکی دانشگاه در پایان سال 1398درج گردد . در ستون 3 مبلغ کل خرید دارو و ملزومات پزشکی خریداری شده توسط واحدهای تحت پوشش دانشگاه در طول همان سال درج گردد. در ستون 5 حاصل تقسیم رقم ستون  2 به رقم ستون 3 بصورت درصد درج گردد.
11 درصد بیمارستانهایی که پروتکل های دارویی ابلاغ شده توسط سازمان غذا ودارو را اجرا می کنند .     درصد   در ستون 2 بیمارستانهایی که در سال 1398پروتکل های دارویی را اجرا میکنند درج شود ودر ستون 3 کل بیمارستان های دانشگاه در همان سال درج گردد . ستون 5  از تقسیم رقم ستون 2 به رقم ستون 3 به صورت درصد حاصل می شود .هدف کشوری دستیابی به 90% در سطح یک ودو ،50%در سطح سه وچهار می باشد .
12 میانگین کمبودهای دارویی ماهیانه     تعداد   مجموع تعداد کل کمبودهای دارویی گزارش شده در طول سال1398 در ستون 2 درج میشود. در ستون 3 تعداد ماههایی که گزارش کمبود صورت گرفته است در همان سال درج میشود. شاخص تعداد کمبود دارویی ماهیانه حاصل تقسیم عدد ستون 2 به عدد ستون 3  به صورت تعداد میباشد. دانشگاهها موظف هستند که هر ماه وضعیت دارویی حوزه تحت پوشش خود را از نظر کمبود دارویی بررسی و تعداد اقلام دارویی کمبود را به سازمان گزارش نمایند. هدف کشوری دستیابی به عدد کمبود دارویی ماهیانه حداکثر 25 قلم میباشد
13 درصد استفاده از نشانگر رنگی تغذیه ای بر روی محصولات مشمول در کارخانه های تولیدی تحت پوشش     درصد   در ستون 2این ردیف تعداد محصولات تولیدی تحت پوشش که بر روی برچسب آنها نشانگر رنگی تغذیه ای تا پایان سال 1398 درج شده است .در ستون 3 این ردیف تعداد کل محصولات تحت پوشش در همان سال درج میگردد .در ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 بر رقم مندرج در ستون 3 درج میگردد . هدف کشوری دستیابی به 100% در سطح یک ودو ،95% در سطح سه ،85%در سطح چهار می باشد .
14 درصد اقدامات قانونی انجام شده در برابر موارد عدم انطباق یا تخلفات مشاهده شده مستند در بازرسیها     درصد   در ستون 2 این ردیف تعداد عدم انطباق یا تخلفاتی که در نهایت منجر به انجام اقدامات قانونی در سال 1398شده است درج میگردد.در ستون 3 تعداد تخلفات مشاهده شده مستند در همان سال درج میگردد . در ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 بر رقم مندرج در ستون 3 درج میگردد .این اقدامات مطابق دستور العمل اجرایی ارزیابی و عملکرد مدیریت نظارت و ارزیابی مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی صورت میگیرد .
15 در صد روشهای آزمون اعتبار بخشی شده(validation)به کل روشهای آزمون مورد استفاده     درصد   در ستون 2 تعداد روشهای اعتبار بخشی شده در سال1398 درج میگردد.در ستون 3 تعداد کل روشهای آزمون مورد استفاده در همان سال درج میگردد. در ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 بر ستون 3 درج میگردد که حداقل 65درصد از روش آزمونهای  اعتبار بخشی استفاده شده است .
16 درصد موفقیت در اجرای برنامه های مهارت آزمایی(PT/CRM/RM)     درصد   در ستون 2 تعداد درصد پاسخهای در محدوده قابل قبول در سال 1398درج میگردد . در ستون 3 تعداد کل آزمونهای مهارت در همان سال درج میگردد  در ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 بر ستون 3 درج میگردد .حداقل 90درصد در مجموع آزمونهای مربوط به نمونه های ارسالی از آزمایشگاه مرجع و قطب و نمونه های خود کنترلی در محدوده قابل قبول باشد.
17 درصد انطباق با الزامات GLP آزمایشگاهی (مدیریتی ، کیفی ، فنی ) به کل الزامات تعریف شده     درصد   در ستون 2 مجموع امتیاز حاصل از الزامات مدیریتی + امتیاز حاصل از الزامات کیفی + امتیاز حاصل از الزامات فنی درج میگردد .در ستون 3کل امتیاز ( الزامات مدیریتی + الزامات کیفی + الزامات فنی )که برابر (110) است درج میگردد .در ستون 5 حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 بر ستون 3 درج میگردد . استاندارد مطلوب برای کلیه آزمایشگاه های کنترل غذا ودارو سطح یک ،دو ،سه وچهار حداقل 88 % قابل قبول می باشد .
توسعه  1 در صد نیروهای ستادی به کل نیروها     درصد   در ستون 2 تعداد کل نیروی انسانی شاغل در حوزه ریاست ومعاونتهای ستادی در سال 1398با هر رابطه استخدامی درج گردد ودر ستون 3 تعداد کل نیروی انسانی شاغل در همان سال   با هر رابطه استخدامی درج گردد ودر ستون پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم مندرج در ستون 3 درج گردد .
2 نسبت نیروی انسانی شاغل به پست های مصوب     درصد   در ستون 2 تعداد کل نیروی انسانی شاغل در سال 1398 اعم از رسمی وقراردادی وطرحی وشرکتی (به جز نیروهای مشاغل کارگری که در ازای پست ها بکار گیری نمی شوند)درج گردد ودر ستون 3  کل پست های سازمانی مصوب در همان سال درج گردد ودر ستون پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم مندرج در ستون 3 درج گردد .
3 در صد نیروی انسانی قراردادی شاغل به کل نیروهای شاغل     درصد   در ستون 2 تعداد  نیروی های قراردادی(کار معین -مشاغل کارگری) شاغل در سال 1398 درج گردد ودر ستون 3  تعداد کل نیروهای شاغل در همان سال درج گردد ودر ستون پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم مندرج در ستون 3 درج گردد .
4 در صد نیروی انسانی طرحی وضریب کا شاغل به کل نیروهای شاغل     درصد   در ستون 2 تعداد  نیروی های طرحی وضریب کا شاغل در سال 1398 درج گردد ودر ستون 3  تعداد کل نیروهای شاغل در همان سال درج گردد  ودر ستون پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم مندرج در ستون 3 درج گردد .
5 در صد نیروی انسانی شرکتی شاغل به کل نیروهای شاغل     درصد   در ستون 2 تعداد  نیروی های شرکتی شاغل در سال 1398 درج گردد ودر ستون 3  تعداد کل نیروهای شاغل در همان سال درج گردد و در ستون پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم مندرج در ستون 3 درج گردد .
6 در صد سنجش اثر بخشی دوره های آموزشی     درصد   در ستون 2 تعداد دوره های ارزیابی اثر بخشی شده در سال 1398 درج گردد ودر ستون 3  تعداد کل دوره های آموزشی  برگزار شده در همان سال درج گردد  و در ستون پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 2 به رقم مندرج در ستون 3 درج گردد .